Meny Stäng

Ridning i skog och mark regleras av allemansrätten. Enkelt kan sägas att du får rida där du får vandra, men så enkelt är det förstås inte. I allemansrätten står också att du får inte förstöra, lämna spår på mark eller växtlighet.
Läs mer om allemansrätten här!

Behovet av anpassade ridleder som ger säkra möjligheter att rida och köra utomhus ökar varje år. Allt fler intresseområden konkurrerar om att vistas i naturen. Därför är ridleder ett av Hästens i Skånes prioriterade områden 2022. Rid- och körleder och ridslingor i närområdet är ridsportens idrottsanläggningar, liksom ridhus och ridbanor och är nödvändiga för en fortsatt utveckling av hästsporten i Skåne.

Skulle det behövas en ridslinga hos dig? Funderar du på hur man gör? Läs om erfarenheterna av arbetet med Säkra slingan i Vollsjö. Ladda ner Säkra Slingan-metoden här Sakra-slingan-metodbok och rapport från fyra seminarier om ridnng i naturen Planering_och tillgänglighet

Nu är det ryttarnas tur
En inventering av hur Skånes kommuner ser på behovet av rid/körleder och ridslingor har genomförts och nu vänder vi oss till ridklubbar och ryttarföreningarna i Skåne för att få en uppfattning om hur de upplever sin situation vad gäller ridmöjligeter och anläggningar. Se nedan en kort sammanställning av kommunernas svar.

En enkät har sänts ut till Skånes alla kommuner, med följande frågor:

  • Finns ridleder/slingor i er kommun?
  • Var?
  • Hur långa är de?
  • Vem har anlagt dessa?
  • Vem ansvarar för underhåll m.m?
  • Finns planer i er kommun att anlägga nya eller fler ridleder?
  • Finns planer på att på annat sätt stötta hästverksamheten i er kommun, t ex föreningsbidrag, nybyggnad av ridanläggningar eller liknande?

Vi frågade alla Skånes 33 kommuner och 19 svarade. I 12 av dessa kommuner finns en eller flera ridleder. Sex av kommunerna har  anlagt egna ridleder. Fyra av kommunerna har har planer på att anlägga ridleder. Nio svarade att de hade de inga planer sådana planer. 12 kommuner ger föreningsbidrag till ridklubbar och ryttarföreningar enligt kommunens bidragsregler. Två kommuner ger driftsstöd till ridkoleanläggningar. 11 kommuner säger att de inte har några planer på att stötta hästverksamheten i kommunen. Fem kommuner har planer på att har eller planerar nya anläggningar eller renovering/underhåll av befintliga anläggningar.

Kommunerna som svarat på enkäten är Burlöv, Bromölla, Båstad, Hässleholm, Hörby, Klippan. Kristianstad, Landskrona, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge, Ystad, Ängelholm, Örkelljunga, Östra Göinge. 

En mer omfattande sammanställnng av kommunernas svar finns nedan på denna sida.

Har du synpunkter, kännedom om ridleder, din kommuns arbete med ridleder m.m?
Hör gärna av dig till Hästen i Skåne: webbansvarig@hasteniskane.se.

Sammanställning av enkät till Skånes kommuner 

Sammanställning enkät kommuner angående ridleder och ridslingor

Skåne har 33 kommuner

18 har svarat

12 har ridleder

Föreningsanlagda 3

Kommunanlagda 6

Spontant uppkomna 1

Länsstyrelsen 2

Kommun underhåll 5

Föreningsunderhåll 2

Länsstyrelsen 1

Finns planer på att anlägga ridleder?

Ja 4

Nej 9

Hur stöttas hästverksamheten i kommunen?

Föreningsstöd 12 kommuner

Driftsstöd 2 kommun

Arrangemangsbidrag 2

Finns planer på att stötta hästverksamheten?

Nej 11, 5 kommuner

Burlöv köpt in eftersatt anläggning och renoverar.

Lund bygger ny ridanläggning.

Hässleholm planerar ny ridanläggng.

Hässleholm satsat i Hovdala 8 och 12 km slingor, uppställningsplats och parkering.

Klippan ofullständigt svar, hänvisar till privata aktörer.

Kristianstad hänvisar till Länsstyrelsens rapport ”Nulägesrapport över tillgänglig natur för ett rörligt friluftsliv” – Ridperspektivet. Osäkert när denna gjordes.

Kristianstad upphävt ridförbudet längs kusten.

Landskrona arbetar inte aktivt med dessa frågor.

Malmö kommun har fyra ridskolor som ägs av kommunen, förvaltas av kommunen och kommunen står för underhållet. Fastighetskontoret och gatukontoret hyr ut dessa anläggningar till fritidsförvaltning som betalar hyran och upplåter anläggningarna till föreningarna. Det finns många ridslingor på privat och kommunal mark, kommunen klipper och sköter dessa.

Bromölla hänvisar till ridklubbens ridslingor och bidrar inte till dessa. Föreningen får föreningsbidrag.

Båstads ridled är en GCR-led, drygt 1 mil på en gammal banvall.

Simrishamn hänvisar till Gyllebosjön och de av länsstyrelsens anlagda ridleder, samt till ridledsföreningens ridslingor, men påpekar att ridledsföreningen är nedlagd. Finns inga avtal angående underhåll och avtal gäller inte längre.

Sjöbo har även en ridslinga i Snogeholm, men har inte med denna i svaret. Hänvisar till det planerade biosfärsområdet. Inga egna planer på att utveckla ridslingor.
Finns också en anlagd ridslinga i Vollsjö.

Östra Göinge hade flera mil ridleder för ca 20 år sedan, men detta har fallit i glömska och inget underhåll har skett på många år. Föreningen är nedlagd. Hänvisar till att det finns miltas med grusvägar som är ridvänliga, ca 16 mil utan att behöva rida mer än 2 km på asfalt.

Tomelilla informerar om slingan i Kronoskogen, men inte ridslingan i Smedstorp.

Trelleborg ger ofullständigt svar, av detta att döma har man inga ridslingor eller någon kontakt med hästverksamheten.

Vellinge hänvisar till hemsidan. Där finns en karta över ridslingor på Falsterbonäset, samt information om vad man får och inte får.

Örkelljunga hänvisar till Skånska landskap Grytåsa, där det finns en ridslinga.

Ängelholm ger 235 000 kr i skötselbidrag till ridklubben.